Regler for sæsonpladser

Lejemålet gælder kun for de i aftalen anmeldte personer. Fremleje af det anviste område må ikke finde sted, ligesom pladsen heller ikke kan gøres til genstand for handel.

Der skal være voksne når der overnattes i vognen – børn under 18 år må ikke overnatte alene.

Beboelse af permanent karakter er ikke tilladt. Pladsen må bebos i weekends, enkelte hverdage, små ferier samt i hovedferien.

Såfremt lejeren ønsker at rejse på ferie og medbringe sit campingudstyr, i den periode lejemålet omfatter, forbeholder udlejer sig ret til at disponere over pladsen. Det bemærkes, at lejeren skal give campingchefen besked om, hvornår han/hun kommer tilbage, i modsat fald, eller hvis tidspunktet overskrides, bortfalder retten til pladsen. Pladsen vil være ledig den aftalte dato fra kl. 14.00.

Når eftersæson starter vil samme regler være gældende. Med andre ord, sørg for at ringe i god tid, hvis ankomsttidspunktet udskydes. I modsat fald inddrages pladsen, der vil ikke blive nogen tilbagebetaling, og erstatningsplads vil ikke blive tilbudt.

Ved reservering af sæsonplads betales et depositum på 1.500,- kr., som modregnes i den endelige betaling, ved evt. afbestilling af pladsen refunderes depositum ikke.

Campingvognen kan evt. bruges af nærmeste familie. Der betales så kun for antal personer og ikke plads eller elgebyr. Udlejning til anden side må ikke finde sted.

Lejeren er ansvarlig for, at campingpladsens reglement og campingchefens anvisninger overholdes. Dette gælder også for de evt. gæster man måtte have.

Lejeren skal drage omsorg for, at eventuelle gæster altid bliver tilmeldt ved ankomst. Gæsteparkering uden for pladsen (på offentlig p-plads).

Kun én campingenhed pr. plads – ingen opbevaringstelte, pavilloner og lign.

Kun én bil pr. plads som naturligvis holder parkeret inden for egen afmærkning.

Der må ikke graves, opsættes hegn eller læskærme af permanent karakter. Læsejl (max 10 m længde) – og børnetelte må kun opsættes på beboede dage. På ubeboede dage skal læsejl pakkes væk eller rulles op!

Der må ikke opstilles blomsterkummer eller lign. i græsset. Lejeren skal sørge for, at der er ryddeligt og renholdt på det anviste område, og der til stadighed er slået græs (min. hver anden uge i vækstsæsonen). Der kan lånes redskaber fra receptionen.

Der må ikke klippes i beplantningen eller plantes / sås på arealerne. På ubeboede dage skal pladsen være ryddet, evt. havemøbler, parasoller og lign. skal så vidt muligt anbringes i forteltet eller bag vognen.

Kun godkendte elkabler, uden samlinger, med jord, må benyttes. Kablerne skal placeres i beplantningsbælterne (gerne oppe i dem) eller graves ned, fri af gang -og kørearealerne. Evt. beskadigelse af elkabler ved græsslåning hæfter campingpladsen ikke for.

El-varme må ikke benyttes i forteltet.

Strømsvigt herunder afbrydelse af H.F.I. relæ og fejl på elanlæg kan udlejer ikke drages til ansvar for.

Campingvognen skal fremtræde ren og vedligeholdt.

Gasanlægget skal mindst hvert andet år testes af et autoriseret værksted. Gastesten skal opbevares i campingvognen og fremvises ved forespørgsel.

Der må kun opstilles sædvanlige fortelte, og der må ikke være teltbund, der stikker udenfor forteltet. Med teltbund menes at ingen form for brædder, plader, Ground-cover, fibertex eller andre type presenninger, må stikke udenfor teltet.

Bruges pladsen under campingvognen til opbevaring af effekter, skal ”skørter” af teltdug/plast monteres. Træplader o. lign. må ikke anvendes.

Lukkede spildevandstanke skal benyttes og må kun tømmes i kloakkerne.

Hunde skal altid være i kort line. Børn under 12 år må ikke gå tur med hunden på campingpladsens areal (husk ved hundeluftning; at campingpladsens areal slutter/begynder ved asfaltvejen Rågelejevej). Ingen hunde på legepladsen, de skal luftes uden for campingpladsen – husk at gøre rent efter den. Der er gratis hundeposer ved receptionen.

Hunde der har tendens til at gø ad forbipasserende, skal placeres, så det begrænses mest muligt. Hunde må ikke efterlades og skal være under opsyn.

Kørsel skal begrænses mest muligt. Hastigheden skal være gangfart – ca. 10 km. t. Dette gælder også for strækningen mellem bom og Rågelejevej.

Bommen er lukket fra kl. 23.00 til kl. 07.00 Det er af yderste nødvendighed, at vognene placeres korrekt fra sæsonstart. 3m brandzonen skal overholdes !!

Der må ikke opstilles telte, læsejl eller andet ud for de røde brædder. Bilen må gerne parkeres her. Vi henstiller til, at I klipper vegetationen væk fra den røde brandzone således at jeres skiftende naboer ser brandzonen, ligesom en venlig henstilling til dem vil løse mange misforståelser.

Ved overtrædelse af campingpladsens reglement eller campingchefens anvisninger, anses kontrakten for misligholdt, og lejeren kan bortvises fra pladsen. Afbrydes lejemålet i perioden refunderes beløbet ikke.

Ved lejemålets ophør skal arealet være ryddet, fliser, brædder og lign. skal være fjernet og evt. huller være jævnet. Evt. fliser o. lign. skal tages med hjem, det er ikke tilladt at placere dem i det levende hegn, skal vi rydde op, vil I blive faktureret for det.

Udlejer hæfter ikke for efterladte ting, heller ikke campingvogne eller telte – det vil på lejers regning blive fjernet.

This page is also available in: enEnglish deDeutsch